มหาวิทยาลัยรังสิต วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ม.รังสิต สมาคมECTI webmaster ป.โทหลักสูตรไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรังสิต วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ม.รังสิต สมาคมECTI webmaster ป.โทหลักสูตรไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรังสิต วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ม.รังสิต สมาคมECTI webmaster ป.โทหลักสูตรไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

หน้าหลัก
Call for Papers
เกณฑ์การพิจารณาบทความ
กำหนดการรับบทความ
คณะทำงาน
การส่งบทความ
ลงทะเบียน
สถานที่จัดการประชุม
Sponsors
Contact Us

 

 

 

 

 

 

การส่งบทความ

 

- เป็นบทความฉบับสมบูรณ์ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ ไม่เกิน 6 หน้า กระดาษ A4 ในรูปแบบ มาตรฐาน 2 คอลัมม์ของ IEEE โดยจะต้องกล่าวถึงที่มาและผลที่ได้ ราย ละเอียด และ/หรือ การนำไปใช้งานซึ่งเกี่ยวข้องกับหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งหรือมากกว่า จาก กลุ่มต่าง ๆ ที่กำหนดไว้   <<download template paper (.doc), (.pdf)>> และ <<ข้อแนะนำการจัดทำบทความ>>

- จะต้องส่งบทความทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็ปไซด์การประชุมวิชาการ ECTI-CARD 2011 เท่านั้น

- ทุกบทความจะถูกจับสลากให้ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในแต่ละกลุ่มพิจารณา

- บทความที่ตอบรับแล้ว เจ้าของจะต้องนำเสนอบทความของตนเองในการประชุมครั้งนี้

- เจ้าของแต่ละบทความอย่างน้อย 1 คน ต้องลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม

<<สามารถ click ส่งบทความ On-line ได้ที่นี่ครับ>>

   

ป.โทหลักสูตรไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรังสิต วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ม.รังสิต สมาคมECTI webmaster