มหาวิทยาลัยรังสิต วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ม.รังสิต สมาคมECTI webmaster ป.โทหลักสูตรไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรังสิต วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ม.รังสิต สมาคมECTI webmaster ป.โทหลักสูตรไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรังสิต วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ม.รังสิต สมาคมECTI webmaster ป.โทหลักสูตรไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

หน้าหลัก
Call for Papers
เกณฑ์การพิจารณาบทความ
กำหนดการรับบทความ
คณะทำงาน
การส่งบทความ
ลงทะเบียน
สถานที่จัดการประชุม
Sponsors
Contact Us

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ

 

5-6 พฤษภาคม 2554

     งานประชุมวิชาการ ECTI-CARD จัดขึ้นโดยสมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคมและสารสนเทศ แห่งประเทศไทย จุดมุ่งหมายหลักของการจัดงาน เพื่อรวบรวมผลงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคมและสารสนเทศ สำหรับนักวิจัย ผู้พัฒนา และผู้ใช้งาน หรือหน่วยงานที่จะนำงานที่ตีพิมพ์ไปพัฒนาต่อยอดหรือพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์

     บทความจะได้รับการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จากคุณภาพ ความสมบูรณ์ของงาน ประสิทธิภาพ และการนำไปใช้งานจริง

     บทความที่ได้รับการคัดเลือก จะนำเสนอในงานประชุม และตีพิมพ์ใน ECTI-CARD Proceedings ซึ่งสามารถสืบค้นได้ที่ฐานข้อมูลของสมาคม ECTI

 

หัวข้อบทความ

ประกอบด้วย 10 กลุ่ม ดังต่อไปนี้ อย่างไรก็ตาม บางบทความอาจเกี่ยวข้องในหลายกลุ่มได้

กลุ่มที่ 1 : เกษตรกรรม อุตสาหกรรมเกษตร

กลุ่มที่ 2 : เทคโนโลยีชีวภาพ การแพทย์ วิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์การกีฬา

กลุ่มที่ 3 : การประหยัดพลังงาน การจัดการพลังงานบ้านอัตโนมัติ

กลุ่มที่ 4 : การเรียนการสอนทางไกล การศึกษาบันเทิง คอมพิวเตอร์แอนิเมชัน

กลุ่มที่ 5 : การกู้ภัย ระบบเตือนภัย และพยากรณ์

กลุ่มที่ 6 : การสื่อสาร การสนับสนุนผู้ใช้ตามบ้าน เครือข่ายสังคม เครือข่ายไร้สาย

กลุ่มที่ 7 : การขนส่ง การควบคุมจราจร การจัดการอุตสาหกรรม

กลุ่มที่ 8 : ธุรกิจการธนาคาร การท่องเที่ยว และการโรงแรม

กลุ่มที่ 9 : ระบบความปลอดภัย การควบคุมการเข้าถึง การยืนยันตัวตน ระบบตรวจจับ

กลุ่มที่ 10 : อื่น ๆ

<<Click download ไฟล์ poster งานได้ที่นี่ครับ>>

   

ป.โทหลักสูตรไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรังสิต วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ม.รังสิต สมาคมECTI webmaster