มหาวิทยาลัยรังสิต วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ม.รังสิต สมาคมECTI webmaster ป.โทหลักสูตรไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรังสิต วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ม.รังสิต สมาคมECTI webmaster ป.โทหลักสูตรไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรังสิต วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ม.รังสิต สมาคมECTI webmaster ป.โทหลักสูตรไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

หน้าหลัก
Call for Papers
เกณฑ์การพิจารณาบทความ
กำหนดการรับบทความ
คณะทำงาน
การส่งบทความ
ลงทะเบียน
สถานที่จัดการประชุม
Sponsors
Contact Us

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์การพิจารณาบทความ

     บทความจะได้รับการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จากคุณภาพ ความสมบูรณ์ของงาน ประสิทธิภาพ และการนำไปใช้งานจริง โดยบทความที่ได้รับการคัดเลือก จะนำเสนอในงานประชุม และตีพิมพ์ใน ECTI-CARD Proceedings ซึ่งสามารถสืบค้นได้ที่ฐานข้อมูลของสมาคม ECTI

 

โครงร่างการประเมินบทความ ECTI-CARD 2011

1. ประโยชน์ต่อส่วนรวม (Contribution)
      1.1 มีประโยชน์อย่างมาก (มีผลกระทบสูง) ในแง่ของการบูรณาการความรู้ และการประหยัดทรัพยากร การลงทุน และเวลา
      1.2 มีประโยชน์มากในแง่ของการบูรณาการความรู้ หรือการช่วยประหยัดทรัพยากร การลงทุน และเวลา
      1.3 อาจจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ แต่ยังไม่ชัดเจนนัก
      1.4 เหมือนเป็นงานที่ไม่ได้นำไปใช้จริง แต่ก็ยังมีประเด็นที่สามารถเป็นประโยชน์
      1.5 ไม่มีประโยชน์ หรือผลกระทบใด ๆ
2. ความสมบูรณ์ของงาน (Completeness)
      2.1 นวัตกรรมที่พร้อมใช้งาน ส่วนติดต่อผู้ใช้ดีมาก พร้อมมีการทดลองและการวิเคราะห์ผลถูกต้องตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ (ตัวอย่างเช่น มีการวิเคราะห์ผลโดยกระบวนการทางสถิติ)
      2.2 นวัตกรรมที่พร้อมใช้งาน ส่วนติดต่อผู้ใช้อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ พร้อมด้วยการทดลองบางส่วนและวิเคราะห์ผลถูกต้องตามการทางวิทยาศาสตร์
      2.3 เกือบจะเป็นนวัตกรรมที่สมบูรณ์ มีการแสดงผลการทดลองบางส่วน และมีคุณลักษณะที่เป็นประโยชน์
      2.4 ไม่จัดเป็นนวัตกรรมที่สมบูรณ์ และมีผลการทดลองบางส่วน
      2.5 เป็นเพียงการนำเสนอแนวคิดเท่านั้น ไม่เป็นนวัตกรรมจริง
3. ประสิทธิผลต่อการลงทุน (Effectiveness)
      3.1 ประสิทธิผลสูง (ค่าการลงทุนต่ำเมื่อเทียบกับประโยชน์ที่ได้รับ)
      3.2 ประสิทธิผลอยู่ในระดับดีด้วยการลงทุนที่เหมาะสม
      3.3 การลงทุนต่ำและระบบมีประโยชน์ในบางประการ
      3.4 ยังไม่ชัดเจนนัก แต่มีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นผลดีในการลงทุนระยะยาว
      3.5 การลงทุนสูงมาก หรือระบบมีความซับซ้อนสูงแต่มีประโยชน์น้อย
4. การนำไปประยุกต์ใช้งานจริง (Real Adoption)
      4.1 สามารถนำไปใช้งานได้จริงทันที หรือได้มีการนำไปใช้จริงแล้วพร้อมมีการแสดงผลการทำงาน
      4.2 ระบบได้ผ่านการทดสอบในสภาพแวดล้อมการใช้งานจริงแล้ว
      4.3 ได้ข้อมูลความต้องการมาจากผู้ใช้จริงพร้อมมีการทดสอบบางส่วน
      4.4 ไม่เคยได้ประสานงานกับผู้ใช้จริง และยังอยู่ในช่วงการทดสอบเบื้องต้น
      4.5 เป็นเพียงการจำลองการทำงานของระบบยังไม่เคยหารือ หรือหารือเพียงเล็กน้อยกับผู้ใช้งานจริง
5. ทักษะนำเสนอ (Paper Readability)
      5.1 นำเสนอได้อย่างดีเยี่ยม อ่านได้อย่างไม่ติดขัด
      5.2 นำเสนอได้ดี มีการใช้ภาษาที่เหมาะสม
      5.3 สามารถอ่านเข้าใจได้ แต่มีที่ผิดอยู่บ้างเล็กน้อย
      5.4 ยากแก่การเข้าใจ มีที่ผิดมาก และมีจุดที่ต้องแก้ไขอยู่หลายแห่ง
      5.5 นำเสนอได้แย่มาก หรือมีการใช้ภาษาที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม

 

   

ป.โทหลักสูตรไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรังสิต วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ม.รังสิต สมาคมECTI webmaster